engines

tipus de motors

GLOSSARY

CALOR: energia què es manifesta per un augment de temperatura i procedeix de la transformació d’altres energies; es originada pels moviments vibratoris dels àtoms i les molècules que formen els cossos.

ENERGIA: capacitat que te la matèria per produïr un treball en forma de moviment, calor, etc.

TEMPERATURA: grau o nivell tèrmic d’un cos o de l’atmosfera.

AVANTATGE MECÀNIC: relació entre la força resistent i la força motriu. Indica quant s’amplifica la força aplicada utilitzant un dispositiu més complex per contrarestar la càrrega.

RENDIMENT: relació que hi ha entre el treball que produeix, |Wu|, i el treball que se li subministra, |Wm|.

GENERADORS ELÈCTRICS: transformen alguna forma d’energia en energia elèctrica per tal de mantenir un corrent elèctric.

RECEPTORS ELÈCTRICS: transformen l’energia elèctrica que proporciona el generador en altres formes d’energia.

MOTOR: part sistemàtica d’una màquina capaç de fer funcionar el sistema, transformant algun tipus d’energia, en energia capaç de realitzar un treball.

MOTOR DE COMBUSTIÓ INTERNA: tipo de màquina que obté energia mecànica directament de l’energia química d’un combustible que crema dins de la càmara de combustió, el cilindre.

MOTOR DE COMBUSTIÓ EXTERNA: màquina que realitza una conversió d’energia calòrica en enrgia mecànica per un porcés de combustió que es realitza fora de la màquina, generalment per calentar aigua que, en forma de vapor, serà la que realitzi el treball.

FORÇA MECÀNICA: és una acció que comporta la pertorbació de la quantitat de moviment ( que es pot calcular p=m · v ).

PRISMÀTICA: cos geomètric que te dues cares iguals i paral·leles ( les bases ) i un numero determinat de paral·lelograms ( quadrilàter del qual els costats oposats són paral·lels ).

MOTOR DE DOS TEMPS: és el que realitza les quatre etapes del cicle termodinàmic (admissió, compressió, expansió i escapament) en dos moviments lineals del pistó ( el qual serveix per transformar moviments rectilinis en rotatius i al contrari).

CICLE TERMODINÀMIC: és l’obtenció de treball a partir de dues fonts de calor a diferent temperatura o de manera inversa.

MOTOR DE QUATRE TEMPS: aquest requereix de quatre moviments lineals de pistó per completar el cicle.

TENSIÓ ELÈCTRICA: magnitud física que quantifica la diferencia de potencia elèctrica entre dos punts.

INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA: és la producció d’una diferència de voltatge a través d’un conductor que està situat en el fluix magnètic.

ELECTROMAGNETISME: part de la física que estudia les camps electromagnètics.

CORRENT CONTINU: és el tipus de corrent elèctric on el sentit de les carregues elèctriques no varia.

© 2021 engines

Autor Anders Norén